Commit 7d975f4d authored by Jasmin Jutila's avatar Jasmin Jutila
Browse files

Update README.md

parent e405756f
1. Olen toteuttanut perusteet varausjärjestelmään. Ei graafinen ohjelma osaa
ottaa vastaan uusia varauaksia, tarkastaa päällekkäisyyksiä, tallentaa niihin
ihmisten tietoja. Ohjelma kykenee myös tallentamaan tiedot ulkoisiin .csv
tiedostoihin, joista ne voidaan jälkeenpäin myös hakea ohjelman sulkemisen
jälkeen. Graafisessa osuudessa on alettu rakentamaan kalenteri näkymää ja siihen
pystytään lukemaan jo varaukset .csv tiedostosta ja merkkaamaan päivien kohdalle
onko niillä varaus vai ei.
Ohjelma ajetaan ajamalla main.py tiedosto, joka käynnistää koko ohjelman.
Ennen sitä ei tarvitse luoda mitään aputiedostoja tms, ohjelma hoitaa niiden
tarkastamisen itse.
2. Käyttöohje:
- Ohjelman voi ajaa
- main.py ajaa tekstipohjaisen käyttöliittymän
- ohjelma käynnisteteään ajamalla main.py ja noudattamalla ohjeita
- graphic-calendar.py voi myös ajaa, se ajaa version kalenterista
- main_graphic.py ajaa muuten yleistä graafisen käyttöjärjestelmän alkua
- Ohjelmalla voi tässä vaiheessa luoda uusia varauksia, tarkastaa
päällekkäisyyksiä yms asiat selitetty kohdassa 1
3. Aikataulu
- Olen käyttänyt projektiin noin kaksi työpäivää viikossa maaliskuun alusta,
eli tehokkaita työtunteja noin 12h/viikko
- Ei ole ilmennyt suurempia muutoksia alkuperäiseen aikatauluun, olen
graafisen käyttöjärjestelmän suhteen hieman jäljessä, joten aikataulua on
tullut muokattua sen suhteen muutamalla viikolla. Alunperin aikataulu oli
myös aika yksityiskohtaisesti kirjoitettu, ja olen joutunut muuttamaan
toteutus järjestystä tietyissä asioissa.
4. Muuta
- Minulla on ongelmana saada graafinen kalenteri yhdistettyä main_graphic.py
ikkunan tokaan ikkunaan sen jälkeen kun käyttäjä painaa create new
reservation - painikkeesta. Haluaisin siis, että napin painallus avaisi
uuden ikkunan, jonka osana olisi graafinen kalenteri
- Graafinen koodaus on hieman työläämpää ja vaikeampaa, kuin olen kuvitellut
joten saattaa olla mahdollista, että joudun laskemaan tavoiteltua vaatimus-
tasoa, että saan projektin tehtyä aikataulussa, edes jonkinlaiseen palautus-
kuntoon
\ No newline at end of file
The program is run by running main.py module.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment