Commit ca1e860e authored by Kenttämaa Heta's avatar Kenttämaa Heta
Browse files

Add README.md

parent c8c0fb4f
#README / Heta Kenttämaa / Y2-strategiapeli / Haaksirikkopeli
1. projektissani on tällä hetkellä luonnos käyttöliittymästä,
sekä varsinaisesta peli-gridistä. Olen lisäksi luonnostellut
robotworldin pohjalta erikseen Player ja Tiger luokat. Aloitin
myös kenttäeditorin luomista. Nykyisellään editoriin voi vain
kirjoittaa gridin toivotut mittasuhteet.
2. Kyllä:
Ohjelman voi käynnistää ajamalla main-koodin.
Ohjelmalla ei voi tällä hetkellä tehdä muuta kuin ajaa seuraavat
automaattiset siirrot "Next full turn" nappulalla.
Kenttäeditorin voi käynnistää "kirjoittelut ruutuun" koodin
ajamalla. Kenttäeditoriin voi kirjoittaa ja "tallentaa" haluamansa
gridin mittasuhteet.
3. En ole mitannut tarkkoja tuntimääriä, mutta noin 20 - 30 tuntia.
Suurempi osa työstä odottaa huhtikuun puolella kuin aiemmin
suunnittelin.
4. Käyttöliittymän koodaaminen on ollut yllättävän hidasta.
Eräänä päivänä käytin 4 tuntia siihen, että sain käyttöliittymän
nappulat oikeaan kohtaan ikkunassa.
Voi olla, että joitakin hienompia toiminnallisuuksia joudutaan
karsimaan projektissa.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment