Commit 8efb07bf authored by Teerialho Veikko's avatar Teerialho Veikko
Browse files

Update README.md 0605

parent f2697628
readme
\ No newline at end of file
Mitä ominaisuuksia olet jo toteuttanut projektiisi?
Oikeastaan projekti on valmis ja ominaisuudet ovat paikallaan
Kuinka ohjelma käynnistetään?
Ajamalla main.py
Mitä sillä voi tässä vaiheessa tehdä?
Ohjelma lukee tiedoston, auttaa käyttäjää jaottelemaan rivit, näyttää kulutuksen jakautumisen.
Halutessaan voi tehdä manuaalisia muutoksia tai ajaa säästöohjelmaa.
Aikataulu
Ohjelma on valmis määräaikaan mennessä
Kuinka paljon olet jo käyttänyt aikaa projektiin?
Varmaan 150-200 h. Hyvin mutu-perusteella, ei ole pidetty kirjaa.
Onko ilmennyt muutoksia suunnitelman aikatauluun?
Eteneminen tapahtui syklisemmin mitä suunnitelmissa: Engine rykäistiin kuntoon kerralla, mutta käyttöliittymän kanssa tekeminen venyi odotettua myöhemmäksi.
Onko ilmaantunut erityisiä ongelmia?
QT on edelleen monilta osin mysteeri ja GUI:ta koskevat testit ovat vähän spagettia
Oletko joutunut tekemään muutoksia suunnitelmaasi?
En merkittäviä, vähän tiedon säilömisestä ja tiedon muokkausta.
Käyttöohje
Aja main.py
Ohjelma kysyy käsiteltävän tiedoston polun, anna se sille
Ohjelma kysyy haluatko käyttää kovakoodattua enneltmäärättyjä ryhmiä luokittelussa.
Luokittele jäljellä olevat ohjelman avulla
Ohjelma kertoo kulutuksen ja antaa mahdollisuudet manuaalisesti muokata dataa ja kokeilla säästöohjelmaa
Datan muokkaus
Ohjelma kysyy pääryhmän, johon haluat lisää tai vähentää kulutusta. Anna ryhmän nimi, määrä ja ihaile muuttunutta kuvaajaa
Säästöohjelma
Ohjelma kysyy välttämättömyydet ( ei voi säästää), vähäisen prioriteetin säästökohteet ja kuvaa tapahtuvaa säästöä.
Molemmat lisätoiminnot palauttaa näkymään, jossa näkyy itse kuvaaja.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment